The History of Pokemon: The Franchise

Video The History of Pokemon: The Franchise

December 05, 2013

Step 1: Create Pikachu. Step 2: MoneyMoneyMoneyCashDollarsMoney  

Filed Under   pokemon   history   game freak