It's so bad, yet so catchy, yet SO BAD... 

yet SO CATCHY.