Shields! FUCK YEAH! Running! FUCK YEAH! Displaced 70 years into the future! ...fuck yeah, fuck yeah.