Disney's take on Lady Sub-Zero needs to let some stuff go.

)