Edgar Wright Tweeted Then Deleted Photo Response to ANT-MAN Fiasco

Link : http://geektyrant.com/news/edgar-wright-tweets-then-deletes-photo-response-to-ant-man-fiasco